Polityka zwrotów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADĘ I REKLAMACJE TOWARU WOBEC KONSUMENTÓW

  • Postanowienia niniejszego art. 11 OWU mają zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych powstałych w wyniku zawarcia Umowy kupna pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumenta, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o ochronie konsumenta oraz ustawy o ochronie konsumentów.
  • Sprzedający odpowiada za wady towaru zakupionego przez Kupującego w Sklepie Elektronicznym, który (wady) wykazuje zakupiony towar po jego akceptacji przez Kupującego w okresie gwarancyjnym zgodnie z punktem 11.3 OWU. Sprzedawca nie odpowiada za wady, o które obniżyła cenę towaru. Sprzedający ma jednak obowiązek zapewnić Kupującemu możliwość dowiedzenia się o istnieniu wad towaru w trakcie realizacji Zamówienia. W rozumieniu niniejszego artykułu 11 OWU towar jest wadliwy, jeżeli w chwili jego odbioru przez Kupującego nie posiada zwykłych właściwości, jakości i nie nadaje się do użytku zgodnie z jego charakterem. Za wadę uważa się również nieistnienie takiej właściwości towaru zakupionego w handlu elektronicznym, co przyjmuje się co do zasady dla tych towarów ze względu na ich rodzaj i wiek i w wyniku czego użyteczność takiego towaru jest istotnie zredukowany. Towar zakupiony w E-sklepie nie może zostać uznany za wadliwy (jeśli jest wadliwy), jeżeli ze względu na rodzaj tego towaru można zasadnie przyjąć, że właściwości towaru nie mogą być zachowane przez cały okres gwarancji.
  • Okres gwarancji na towary zakupione w E-sklepie trwa dwadzieścia cztery miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
  • Kupujący służy jako dowód zakupu jako dowód zakupu, którym, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty Ceny Zakupu i dostawy towaru, będzie ( a ) faktura lub ( b ) dowód otrzymania płatności gotówkowej . Nie wpływa to jednak na prawo Kupującego do żądania od Sprzedającego przedstawienia gwarancji na piśmie w postaci karty gwarancyjnej.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, które pojawią się na towarze lub powstały po upływie okresu rękojmi.
  • Kupujący zobowiązany jest do używania i dysponowania towarem zakupionym w Sklepie Elektronicznym w sposób określony przez Sprzedawcę w Dokumentach związanych z towarem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w sklepie internetowym spowodowane ( a ) montażem i/lub obchodzeniem się z towarem w sposób sprzeczny z sposobami montażu i/lub obchodzenia się z towarem określonymi przez Sprzedawcy w Dokumentach Towarowych lub ( b ) niewłaściwe użycie towarów, / lub nieprawidłowa konserwacja towarów zakupionych w sklepie internetowym.
  • Warunki reklamacji (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru) regulują postanowienia Procedury Reklamacyjnej opublikowanej na stronie www.sinksandtaps.sk. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, którego dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały one wykonane w sposób określony w Procedurze Reklamacyjnej w okresie gwarancji.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru spowodowane takim obchodzeniem się z towarem zakupionym w E-sklepie, które wykracza poza zabiegi niezbędne do ustalenia właściwości, funkcjonalności i jakości towaru lub które jest sprzeczne z metodami instalacji, obsługi, użytkowania i konserwacji towarów w Dokumentach związanych z towarami.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny tekst OWH

Koszyk (0)

Koszyk