Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

regulujące prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest spółka; Zlewy i krany z. r. o i kupujących przy zawieraniu umów kupna za pośrednictwem e-commerce.

DEFINICJE

O ile w Ogólnych Warunkach wyraźnie nie zaznaczono inaczej, słowa, wyrażenia i/lub kompletne zestawy kilku słów rozpoczynające się od dużej litery (terminy) użyte w Ogólnych Warunkach mają znaczenie nadane im w niniejszej części Ogólnych Warunków i Warunków (DEFINICJE) i/lub znaczenie nadane im przez słowo, słowa, zbiór słów, zdanie lub część zdania poprzedzającego tekst w nawiasach pojedynczych () zawierające odpowiedni termin rozpoczynający się od dużej litery oddzielony od reszty tekstu w cudzysłowie i oznaczonych wyrażeniem „dalej” warunki handlowe. Na podstawie warunków zawartych w Ogólnych Warunkach:

Rachunek bankowy oznacza rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Tatra banka as, numer rachunku bankowego (IBAN): SK6111000000002942086521

Cena Towaru oznacza cenę poszczególnych Towarów uwidocznioną w Sklepie Elektronicznym podaną w EURO, zawierającą podatek VAT oraz inne podatki zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

Całkowita cena towarów oznacza Cenę Zakupu wraz z ( i ) opłatami za dostawę towarów zakupionych w Handlu Elektronicznym oraz ( ii ) opłatami za przetwarzanie i otrzymanie środków;

Dowód dostawy oznacza dokument potwierdzający przyjęcie przez Kupującego zakupionego towaru od Sprzedawcy lub Dostawcy;

Dokumenty dotyczące towarów oznaczają dokumenty, które ( i ) dotyczą towarów zakupionych w handlu elektronicznym, w szczególności instrukcje użytkowania towarów, instrukcje konserwacji i instalacji towarów oraz inne, oraz ( ii )) służyć Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, w szczególności pouczenia o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży, warunkach, terminie i trybie wykonywania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz Umowy sprzedaży formularz odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów przy zakupie towarów;

Doręczyciel oznacza osobę świadczącą usługi transportowe i dostawcze, z której Sprzedawca będzie korzystał przy doręczaniu Kupującemu zakupionych towarów w Sklepie Elektronicznym;

VAT oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług;

Sklep elektroniczny oznacza sklep elektroniczny (e-sklep) prowadzony przez Sprzedawcę i umieszczony w domenie internetowej drugiego poziomu www.sinksandtaps.sk;

Kupujący oznacza osobę fizyczną (nieprzedsiębiorcę) będącą konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów lub osobę fizyczną lub osobę prawną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego, która zawarła ze Sprzedawcą umowę kupna zgodnie z niniejsze OWU;

Cena zakupu oznacza zapłatę za przeniesienie własności towaru zakupionego przez Kupującego w Sklepie elektronicznym i określonego w potwierdzonym przez Sprzedawcę Zamówieniu zgodnie z niniejszymi OWU odpowiadającą Cenie towaru;

Umowa sprzedaży oznacza umowę kupna zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest przeniesienie własności towaru określonego w Zamówieniu, która potwierdza zawarcie umowy kupna, na której zastosowanie mają postanowienia niniejszych OWU oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego w przypadki, w których Kupującym jest osoba będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy Kupującym jest osoba, która w świetle Ustawy o Ochronie Konsumentów ma status konsumenta;

Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Zamówienie oznacza zamówienie na towary utworzone w systemie Handlu Elektronicznego przez Wnioskodawcę w sposób określony w niniejszych OWU;

Kodeks Cywilny oznacza słowacką ustawę nr. 40/1964 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami;

Kodeks handlowy oznacza słowacką ustawę nr. 513/1991 Dz. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami;

Powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia oznacza termin zdefiniowany w punkcie 4.4 OWU;

Sklep oznacza zakład Sprzedawcy z siedzibą pod adresem Malokrasňanská, 831 54 Bratysława, zarejestrowany zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

Sprzedawca oznacza zlewy i krany z. r. z oo, z siedzibą w Malokrasňanská, 831 54 Bratysława, Słowacja, IČO: 53122500, DIČ: 2121272186, IČ DPH: SK2121272186, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sro, sygn. 145939 / B;

Polityka zwrotów oznacza, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, określony metodyczny tryb dochodzenia wad towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów oraz obowiązków Sprzedawcy wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towarów sprzedawanych w Sklepie Elektronicznym niniejsze OWU;

Podmiot zajmujący się alternatywnym rozstrzyganiem sporów oznacza podmiot uprawniony do alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o alternatywnym rozwiązywaniu sporów, który jest wpisany na listę zgodnie z art. 20.2 OWU;

Trwały nośnik oznacza środek umożliwiający Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie skierowanych do niego informacji w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w przyszłości przez okres odpowiadający celowi informacji oraz umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji, w szczególności papier, e-mail, klucz USB, CD, DVD, karta pamięci, dysk twardy komputera;

OWU lub Ogólne Warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki;

Ustawa o alternatywnym rozwiązywaniu sporów oznacza słowacką ustawę nr. 391/2015 Dz. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami;

Ustawa o podatku od wartości dodanej oznacza słowacką ustawę nr. 222/2004 Dz. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami;

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza słowacką ustawę nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami;

Ustawa o ochronie konsumentów oznacza słowacką ustawę nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o przestępstwach z późniejszymi zmianami;

Ustawa o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów oznacza słowacką ustawę nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zm.;

Zainteresowany oznacza osobę zainteresowaną zakupem towarów w Sklepie Elektronicznym, która nie zawarła jeszcze Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą zgodnie z OWU.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • Sprzedający jest operatorem E-sklepu nastawionym głównie na sprzedaż towarów do kuchni, takich jak zlewozmywaki i baterie, a także blaty z kamienia i kamienia technicznego.
 • System E-commerce umożliwia Wnioskodawcom i innym osobom (i ) przeglądać towary publikowane w serwisie E-Commerce oraz w ramach publikowanych informacji zapoznać się z charakterystyką publikowanych towarów; a (ii ) w przypadku zainteresowania zakupem towaru wybranego z oferty E-Commerce, zawrzeć ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w sposób i na warunkach określonych w niniejszych OWU.
 • Sprzedawca zapewnia, że towary sprzedawane w Handlu Elektronicznym spełniają podstawowe wymagania jakościowe określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także są zgodne z przeznaczeniem i właściwościami określonymi dla poszczególnych towarów w Handlu Elektronicznym.
 • Sprzedawca zapewnia, że aktualne dane dotyczące Sprzedawcy wraz z jego danymi kontaktowymi zgodnie z art. § 3 ust. 1 litera a), list b) pism. c) Ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów.
 • Postanowienia niniejszych OWU regulują ( i ) zakup towarów w Sklepie Elektronicznym przez Kupującego, który zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów posiada status konsumenta, a także ( ii ) zakup towarów w Sklepie Elektronicznym przez Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
 1. REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE HANDLOWYM
 • W celu zapewnienia możliwości powtórnych zakupów w E-sklepie bez konieczności ponownego podawania danych osobowych, ewidencji realizowanych zamówień w E-sklepie lub udziału w działaniach reklamowych i konkursowych Sprzedawcy, każdej osobie nadaje się możliwość zarejestrowania swoich danych osobowych w części rejestracyjnej systemu E-sklepu.
 • Rejestracji danych osobowych można dokonać w każdym czasie podczas oględzin towarów w Sklepie internetowym, jak również podczas tworzenia Zamówienia. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest do podania w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych wymaganych przez Sprzedawcę.
 • Rejestrujący jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowych, kompletnych i prawdziwych danych osoby zarejestrowanej (niedopełnienie tego obowiązku jest interpretowane na niekorzyść rejestrującego).
 • Jeżeli zarejestrowaną osobą ( a ) jest osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów, przy rejestracji takiej osoby w Systemie Handlu Elektronicznego wymagane będzie podanie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu stałego zamieszkania , adres dostawy towaru zakupionego w obrocie elektronicznym oraz kontakt telefoniczny i/lub inny; ( b) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu handlowego będzie zobowiązana do podania przy rejestracji takiej osoby w systemie Handlu Elektronicznego: imię, nazwisko, nazwa firmy, data urodzenia, miejsce prowadzenia działalności, numer dowodu osobistego (numer identyfikacyjny osoby), NIP (numer identyfikacji podatkowej), NIP (numer identyfikacyjny podatnika podatku od towarów i usług) w przypadku, gdy osoba zarejestrowana jest podatnikiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, adres miejsca dostawa towarów zakupionych w Handlu Elektronicznym oraz kontakt telefoniczny i/lub inny; a (C) osoba prawna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego będzie zobowiązana do umieszczenia: firmy, siedziby, numeru identyfikacyjnego (identyfikatora osoby), numeru VAT (numeru identyfikacji podatkowej), numeru identyfikacyjnego VAT (numeru identyfikacyjnego podatnika podatku od towarów i usług) w przypadku, gdy zarejestrowana osoba jest podatnikiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, adres miejsca dostawy towaru zakupionego w Handlu Elektronicznym oraz kontakt telefoniczny i/lub inny.
 • Oprócz danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 2.4 OWU osoba dokonująca rejestracji w Systemie Handlu Elektronicznego podaje również swoją nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 25 znaków oraz alfanumeryczne hasło logowania składające się z maksymalnie 35 znaków ( zwane dalej łącznie „ Danymi do logowania ”). Rejestracja osoby w Systemie E-commerce nie warunkuje możliwości pomyślnej realizacji Zamówienia, a rejestracja w Systemie E-commerce jest dobrowolna. Osoba rejestrująca się w Systemie Handlu Elektronicznego jest zobowiązana do powstrzymania się od podawania takich Danych Logowania, które mogą być uwłaczające, obraźliwe lub mogące prowadzić do zniesławienia rasy, narodu lub przekonań. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w systemie E-Commerce, w której nastąpiło rażące naruszenie obowiązku określonego w zdaniu poprzednim.
 • Formularz rejestracyjny będzie zawierał również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawiera art. 18 OWU. W przypadku zmiany danych osoby rejestrowanej pierwotnie podanych w formularzu rejestracyjnym, osoba rejestrowana jest zobowiązana do aktualizacji tych danych najpóźniej w momencie tworzenia Zamówienia w terminie następującym po zmianie danych osoby rejestrowanej. Kompletność i poprawność danych o osobie zarejestrowanej jest niezbędna do prawidłowej i terminowej dostawy towaru przez Sprzedawcę.
 1. TWORZENIE ZAMÓWIENIA TOWARÓW
 • W handlu elektronicznym Sprzedawca w odniesieniu do sprzedawanych towarów publikuje w szczególności ( i ) opis głównych cech towarów; ( ii ) Cena zakupu towaru zawierająca podatek VAT wraz z ceną jednostkową towaru zawierającą podatek VAT; oraz ( iii ) wysokość kosztów dostawy i innych opłat.
 • Towary podzielone są na poszczególne kategorie w Sklepie Elektronicznym według ich rodzaju. Istnieje możliwość obejrzenia towaru w E-sklepie i zapoznania się z informacjami o towarze, a także dostępnością towaru w E-sklepie oraz przewidywanymi terminami jego dostępności. W Sklepie Elektronicznym wszystkie informacje niezbędne do stworzenia Zamówienia są udostępniane Zainteresowanemu.
 • Zamówienie zostanie utworzone w systemie E-commerce w następujący sposób:
 • Wnioskodawca dokonuje wyboru spośród towarów publikowanych w Sklepie Elektronicznym.
 • Wycofując się z towarów publikowanych w handlu elektronicznym, zainteresowani oprócz danych zgodnie z pismem f) niniejszego punktu OWU, informacje o ewentualnych wadach towaru, o który cena towaru została obniżona.
 • Kandydat podaje w Zamówieniu dane dotyczące swojej osoby w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających ze Sprzedawcy wynikających z OWU oraz realizacji swoich praw. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest ( i ) osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą), Zamówienie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, adres miejsca dostawy towarów zakupionych w Handlu Elektronicznym, telefon oraz / lub inny kontakt; ( ii) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego podaje w Zamówieniu: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny (numer identyfikacyjny osoby), numer VAT (numer identyfikacji podatkowej), numer VAT (numer identyfikacyjny płatnika podatku od towarów i usług) ) w przypadku, gdy osoba zarejestrowana jest płatnikiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, adres miejsca dostawy towaru zakupionego w Handlu Elektronicznym telefonicznie i/lub inny kontakt ; a (iii) osoba prawna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego podaje w Zamówieniu: firmę, siedzibę, numer identyfikacyjny (numer identyfikacyjny osoby), numer VAT (numer identyfikacji podatkowej), numer VAT (identyfikator podatnika VAT). numer) jeżeli osoba zarejestrowana będzie płatnikiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, adres miejsca dostawy towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym pod numerem telefonu i/lub innego kontaktu. Jeżeli Kandydat zarejestrował się w systemie E-Commerce przed utworzeniem Zamówienia, a w momencie tworzenia Zamówienia Kandydat zostanie zarejestrowany w systemie E-Commerce, powyższe dane osobowe Kandydata zostaną uzupełnione automatycznie.
 • Kandydat złoży oświadczenie, że przed wysłaniem Zamówienia zapoznał się z treścią OWU, zrozumiał treść OWU, bezwarunkowo się z nimi zgadza oraz jest świadomy praw i obowiązków wynikających z OWU w przypadku zawarcia Umowa kupna.
 • Przed wysłaniem Zamówienia zainteresowanemu zostaną przekazane dane zgodnie z art. § 3 ust. 1 litera a), list e), litera o) i list p) ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów.
 • Zamówienie uważa się za złożone przez wysłanie go do Sprzedawcy. Zamówienie zostanie odrzucone przez Sprzedawcę po naciśnięciu przycisku w systemie E-sklepu oznaczonego tekstem „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .
 • Po utworzeniu Zamówienia Zainteresowany zostanie powiadomiony o wszelkich informacjach zgodnie z art. § 3 Ustawa o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów. W trakcie całego procesu tworzenia Zamówienia Kandydat ma możliwość zapoznania się z treścią OWU.
 • Wysłanie Zamówienia jest skierowaną do Sprzedawcy propozycją zawarcia umowy kupna. Zakup towaru w Sklepie Elektronicznym zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny Całkowitej za towar w jeden z wybranych w Zamówieniu sposobów i zgodnie z niniejszymi OWU. Zamówienie jest wiążące dla Kupującego, jeżeli nie zostanie odrzucone przez Sprzedającego.
 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA
 • Po dostarczeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdzi poprawność danych podanych przez Wnioskodawcę w Zamówieniu. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia lub odrzucenia otrzymanego Zamówienia.
 • Sprzedawca odrzuci Zamówienie, które będzie zawierało ewidentnie nieprawdziwe informacje dotyczące osoby Wnioskodawcy i/lub miejsca dostarczenia towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym. W przypadku, gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Kandydata w Zamówieniu, jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skontaktowania się z Kandydatem pod podanym numerem telefonu, w celu usunięcia wszelkich nieścisłości w Porządek lub wątpliwości w porządku.
 • Sprzedający odrzuci Zamówienie, nawet jeśli ze względu na stan faktyczny Sprzedającego i/lub osób, z których usług Sprzedający korzysta przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z OWU, nie będzie możliwe dostarczenie towaru w ilości i na określonych warunkach. w Zakonie, niezależnie od przyczyny tych faktów.
 • Sprzedający potwierdzi Zamówienie, jeżeli Zamówienie nie zawierało ewidentnie błędnych informacji o osobie Zgłaszającego i/lub miejscu dostawy towaru oraz nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające dostarczenie towaru w ilości i na warunkach określonych w pkt. kolejność. Potwierdzeniem Zamówienia jest akceptacja propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży . Umowę kupna uważa się za zawartą z dniem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. Zawierając Umowę kupna, Zainteresowany staje się Kupującym . Sprzedawca powiadomi o potwierdzeniu Zamówienia w formie pisemnej, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca podaje informacje o produkcie, ilości produktów, Cenie Towaru, Całkowitej Cenie Towaru (zwane dalej również „ Potwierdzeniem Zamówienia ”). Powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia jest zawsze zapisywane na Trwałym nośniku.
 • Poprzez zawarcie umowy kupna powstaje stosunek prawny między sprzedającym a kupującyma ) postanowień OWU, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Konsumentów, Ustawy o Ochronie Konsumentów przy sprzedaży towarów oraz przepisów innych właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy Kupującym jest Konsument; a (b ) postanowień OWU, Kodeksu Handlowego oraz postanowień innych właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca.
 1. CENA ZAKUPU
 • Cena zakupu towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym odpowiada Cenie towaru podanej w Powiadomieniu o Zamówieniu. Cena zakupu jest zawsze podana wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz innymi podatkami zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ( a ) opłaty za dostawę zamówionego towaru zostaną doliczone do Ceny Zakupu w zależności od sposobu dostawy dostarczonego przez Kupującego oraz ( b ) opłaty za przetwarzanie i przyjęcie zapłaty Ceny Zakupu w zależności od wybranej Ceny Zakupu przez Kupującego.
 • Wysokość Ceny Zakupu może ulec zmianie wyłącznie na podstawie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zapisanej na Trwałym Nośniku.
 1. OPŁATY SPECJALNE
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostawa towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym jest odpłatna, z wyjątkiem przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Sklepie.
 • Opłata za dostawę towaru na terenie Republiki Słowackiej jest ustalana (a ) stałą kwotę w EUR w przypadku, gdy Dostawcą jest spółka handlowa Slovenská pošta, as, z siedzibą pod adresem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Słowacja, Numer Identyfikacyjny Spółki: 36 631 124 (zwana dalej również jako „Slovenská pošta ”); lub (b ) stałą kwotę w EUR w przypadku, gdy Dostawcą jest osoba inna niż Slovenská pošta (firma transportowa dostarczająca towary zakupione w Handlu Elektronicznym kurierem wybranym przez Sprzedawcę). Opłata za dostawę towaru zostanie doliczona do Ceny Zakupu i stanowi część Ceny Całkowitej Towaru.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że otrzymanie środków pieniężnych w wysokości Ceny Zakupu w gotówce oraz realizacja płatności Ceny Zakupu przez Dostawcę, z chwilą dostarczenia towaru do Dostawcy, jest obciążona opłatą w wysokości stałej EUR. Opłata za otrzymanie środków pieniężnych w wysokości Ceny Zakupu w gotówce oraz obsługę płatności Ceny Zakupu przez Spedytora zostanie doliczona do Ceny Zakupu i stanowi część Ceny Całkowitej Towaru.
 1. ZAPŁATA CAŁKOWITEJ CENY TOWARÓW
 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny towaru zgodnie z niniejszymi OWH. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny towaru w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, nie później jednak niż z chwilą dostarczenia zakupionego towaru Kupującemu, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu dostawy. zapłata Ceny Całkowitej.
 • Kupujący może zapłacić całkowitą cenę towaru (a ) bezgotówkowego przelewu środków na Rachunek Banku za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej, ((b ) za pomocą bramki płatniczej przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, (c ) gotówką przy dostarczeniu zakupionego towaru do Dostawcy, lub (d) gotówką przy odbiorze osobistym zakupionego towaru w Sklepie, przy czym sposób zapłaty Ceny Całkowitej towaru wybiera Kupujący podczas tworzenia Zamówienia.
 • W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób zapłaty Całkowitej Ceny Towaru zgodnie z pkt. 7.2. a) OWU Sprzedający prześle Kupującemu wraz z Zawiadomieniem o Potwierdzeniu Zamówienia również uchwaloną podstawę zapłaty Całkowitej Ceny towaru, która będzie fakturą zaliczkową.
 • Cenę łączną towaru uważa się za zapłaconą ( a ) z chwilą zaksięgowania na Rachunku bankowym ceny całkowitej towaru, jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności zgodnie z pkt. 7.2. a) pism. b) OWU; ( b ) moment otrzymania Całkowitej Ceny Towaru przez Dostawcę w momencie dostarczenia Towaru Kupującemu, w przypadku gdy Kupujący wybrał sposób płatności zgodnie z pkt. 7.2. c) OWU; lub ( c ) z chwilą przejęcia Całkowitej Ceny towaru przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę w Sklepie, w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności zgodnie z pkt. 7.2. d) OWU.
 • Dokument podatkowy dotyczący zakupionego towaru zostanie dostarczony Kupującemu wraz z zakupionym towarem i dostarczony na Trwałym Przewoźniku. W zależności od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty Ceny Zakupu i dostawy towaru, dokumentem podatkowym będzie ( a ) faktura lub ( b ) dowód otrzymania wpłaty gotówkowej.
 1. DOWÓZ TOWARÓW
 • Towary sprzedawane w Sklepie Elektronicznym są dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Republiki Słowackiej. Kupujący mający siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub adres stałego zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, takim jak Republika Słowacka, może odebrać towar zakupiony w Sklepie Elektronicznym osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w sklep.
 • Sprzedawca dostarczy zakupiony przez Kupującego towar w sposób wybrany przez Kupującego podczas tworzenia Zamówienia, przy czym Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy zakupionego towaru (a ) dostawa za pośrednictwem Doręczyciela – Slovenská pošta; (b ) dostawa za pośrednictwem Dostawcy, którym jest firma transportowa (inna niż Slovenská pošta) z dostawą na adres wskazany przez Kupującego w miejscu dostawy towaru; (c ) odbiór osobisty zakupionego towaru w Sklepie. Towar dostarczany przez Dostawcę jest dostarczany przez Sprzedawcę do Dostawcy w celu dostarczenia Kupującemu, zawsze zapakowany w odpowiedni funkcjonalnie materiał opakowaniowy, tak aby podczas transportu towaru i podczas normalnej obsługi towar nie uległ uszkodzeniu, a bezpieczeństwo i jakość towary nie są naruszone, a towary są w ten sposób chronione przed niepożądanymi wpływami zewnętrznymi. Zwykłe obchodzenie się z towarem oznacza nienarażanie towaru na działanie nadmiernych warunków atmosferycznych (w szczególności deszcz, śnieg, nadmierną wilgotność, wysokie temperatury i mróz) oraz postępowanie z towarem w taki sposób, aby nie naruszyć integralności materiału opakowaniowego przewożonego towaru .
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru zgodnie z pkt. 8.2. a) lub list b) OWU, Sprzedający wyśle zakupiony przez Kupującego Towar nie później niż w ciągu 21 dni roboczych po ( a ) zapłacie Ceny Całkowitej Towaru, jeżeli Kupujący wybrał sposób zapłaty Ceny Całkowitej zgodnie z do punktu 7.2. a) list b) OWU lub ( b ) przesłanie Powiadomienia o Potwierdzeniu Zamówienia, jeżeli Kupujący wybrał sposób zapłaty Ceny Całkowitej towaru zgodnie z pkt. 7.2. c) OWU.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru zgodnie z pkt. 8.2. c) OWU, Sprzedający przygotuje zakupiony towar do dostawy Kupującemu w Sklepie w następnym dniu roboczym następującym po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia.
 • Jeżeli Kupujący w chwili wysłania Zamówienia i zawarcia Umowy kupna nabył w Sklepie internetowym towar oznaczony jako czasowo niedostępny, a przewidywany czas dostawy takiego towaru przekracza trzydzieści dni kalendarzowych od daty wysłania Potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający powiadamia Kupującego, który ma prawo odstąpić od umowy kupna. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy kupna, sprzedający dostarczy kupującemu zakupiony towar bez zbędnej zwłoki po udostępnieniu tego towaru w sklepie elektronicznym.
 • Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego towaru w miejscu wskazanym w Zamówieniu jako adres dostawy towaru.
 • Towary uważa się za przejęte w momencie ich (a ) przejęcie od Doręczyciela , gdzie (i ) jeżeli towar zamówiony przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów jest dostarczany osobno w jednym Zamówieniu, towar uważa się za przejęty z chwilą przejęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni ; (ii ) jeżeli towar zamówiony przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów składający się z kilku części lub części, towar uważa się za przejęty z chwilą przejęcia ostatniej części lub ostatniej kawałek; (iii ) jeżeli zamówione przez Kupującego towary, które zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów są dostarczane konsumentowi wielokrotnie w określonym czasie, uważa się, że towar został przejęty z chwilą przejęcia pierwszego dostarczonego towaru; (b ) przejęcie w odpowiednim oddziale Slovenská pošta , gdzie (i ) jeżeli towar zamówiony przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów jest dostarczany osobno w jednym Zamówieniu, towar uważa się za przejęty z chwilą przejęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni ; (ii ) jeżeli towar zamówiony przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów składający się z kilku części lub części, towar uważa się za przejęty z chwilą przejęcia ostatniej części lub ostatniej kawałek; (iii ) jeżeli towar jest dostarczany na zamówienie Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów wielokrotnie w określonym czasie, towar uważa się za przejęty z chwilą przejęcia pierwszego dostarczonego towaru; lub (c ) odbiór osobisty w Sklepie . Dostawę/odbiór towaru Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem na Dowodzie Dostawy lub innym dokumencie potwierdzającym dostawę/odbiór towaru podpisem osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.
 • Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru lub odmówi przyjęcia towaru bez uprzedniego odstąpienia od umowy kupna, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Sprzedającego za powstałą z tego powodu szkodę.
 • Sprzedawca dostarczy Dokumenty związane z towarem wraz z towarem. Jeżeli Dokumenty związane z towarem nie były częścią przesyłki, w której Towar zakupiony w Sklepie Elektronicznym został dostarczony Kupującemu, Sprzedawca jest zobowiązany przesłać Dokumenty związane z towarem bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy kalendarzowych od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
 1. KONTROLA TOWARU PRZY DOSTAWIE TOWARU
 • Od chwili dostarczenia towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym do transportu do Doręczyciela, Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na towarze.
 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru przy odbiorze towaru z Dostawy. Jeżeli Kupujący przy odbiorze zakupionego towaru od Dostawcy stwierdzi uszkodzenie materiału opakowaniowego, w który zapakowany był zakupiony towar, Kupujący ma prawo do nie przyjęcia towaru i spisania z Dostawcą protokołu wad powstałych podczas transportu i wyjazdu towar do Dostawcy w celu zwrotu Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego towaru na nowy bez zbędnej zwłoki po zwrocie uszkodzonego towaru przez Dostawę do Sprzedającego, wysyłając Kupującemu towar tego samego rodzaju, jakości i ilości.
 • W przypadku, gdy Kupujący przejmie towar od Dostawcy pomimo oczywistego uszkodzenia materiału opakowaniowego towaru, Sprzedający ma prawo odrzucić późniejsze roszczenie dotyczące takiego towaru.
 • Po otrzymaniu towaru z Dostawy Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy towar zakupiony w Sklepie Elektronicznym jest wadliwy. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że towar jest uszkodzony (bez uszkodzenia materiału opakowaniowego) lub przesyłka nie zawiera całego zakupionego przez Kupującego towaru lub towar ma inną istotną wadę, Kupujący zobowiązany jest postępować (a ) na podstawie art. 11 OWU, jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów, lub (b ) zgodnie z postanowieniami art. 12 OWU, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
 1. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
 • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów nabywa własność towaru zakupionego w handlu elektronicznym z chwilą odbioru towaru.
 • Kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego nie nabywa własności towaru zakupionego w Handlu Elektronicznym do momentu uiszczenia w całości Ceny Całkowitej za towar.
 • Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru przechodzi na Kupującego z chwilą ( a ) odbioru towaru od Dostawcy lub osoby upoważnionej przez Sprzedawcę w Sklepie lub ( b ) gdy Kupującemu udzielono pozwolenia na dysponowanie towarem.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADĘ I REKLAMACJE TOWARU WOBEC KONSUMENTÓW
 • Postanowienia niniejszego art. 11 OWU mają zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych powstałych w wyniku zawarcia Umowy kupna pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumenta, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o ochronie konsumenta oraz ustawy o ochronie konsumentów.
 • Sprzedający odpowiada za wady towaru zakupionego przez Kupującego w Sklepie Elektronicznym, który (wady) wykazuje zakupiony towar po jego akceptacji przez Kupującego w okresie gwarancyjnym zgodnie z punktem 11.3 OWU. Sprzedawca nie odpowiada za wady, o które obniżyła cenę towaru. Sprzedający ma jednak obowiązek zapewnić Kupującemu możliwość dowiedzenia się o istnieniu wad towaru w trakcie realizacji Zamówienia. W rozumieniu niniejszego artykułu 11 OWU towar jest wadliwy, jeżeli w chwili jego odbioru przez Kupującego nie posiada zwykłych właściwości, jakości i nie nadaje się do użytku zgodnie z jego charakterem. Za wadę uważa się również nieistnienie takiej właściwości towaru zakupionego w handlu elektronicznym, co przyjmuje się co do zasady dla tych towarów ze względu na ich rodzaj i wiek i w wyniku czego użyteczność takiego towaru jest istotnie zredukowany. Towar zakupiony w E-sklepie nie może zostać uznany za wadliwy (jeśli jest wadliwy), jeżeli ze względu na rodzaj tego towaru można zasadnie przyjąć, że właściwości towaru nie mogą być zachowane przez cały okres gwarancji.
 • Okres gwarancji na towary zakupione w E-sklepie trwa dwadzieścia cztery miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
 • Kupujący służy jako dowód zakupu jako dowód zakupu, którym, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty Ceny Zakupu i dostawy towaru, będzie ( a ) faktura lub ( b ) dowód otrzymania płatności gotówkowej . Nie wpływa to jednak na prawo Kupującego do żądania od Sprzedającego przedstawienia gwarancji na piśmie w postaci karty gwarancyjnej.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, które pojawią się na towarze lub powstały po upływie okresu rękojmi.
 • Kupujący zobowiązany jest do używania i dysponowania towarem zakupionym w Sklepie Elektronicznym w sposób określony przez Sprzedawcę w Dokumentach związanych z towarem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w sklepie internetowym spowodowane ( a ) montażem i/lub obchodzeniem się z towarem w sposób sprzeczny z sposobami montażu i/lub obchodzenia się z towarem określonymi przez Sprzedawcy w Dokumentach Towarowych lub ( b ) niewłaściwe użycie towarów, / lub nieprawidłowa konserwacja towarów zakupionych w sklepie internetowym.
 • Warunki reklamacji (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru) regulują postanowienia Procedury Reklamacyjnej opublikowanej na stronie www.sinksandtaps.sk. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, którego dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały one wykonane w sposób określony w Procedurze Reklamacyjnej w okresie gwarancji.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru spowodowane takim obchodzeniem się z towarem zakupionym w E-sklepie, które wykracza poza zabiegi niezbędne do ustalenia właściwości, funkcjonalności i jakości towaru lub które jest sprzeczne z metodami instalacji, obsługi, użytkowania i konserwacji towarów w Dokumentach związanych z towarami.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY W TOWARACH NABYTYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
 • Postanowienia niniejszego art. 12 OWU mają zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych powstałych w wyniku zawarcia Umowy kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego, uregulowanym postanowieniami Części Trzeciej Kodeksu Handlowego .
 • Sprzedawca odpowiada za wady towaru zakupionego przez Kupującego w Sklepie Elektronicznym, który (wady) wykazuje zakupiony towar po jego otrzymaniu przez Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za wady, o które obniżyła cenę towaru. Sprzedający ma jednak obowiązek zapewnić Kupującemu możliwość dowiedzenia się o istnieniu wad towaru w trakcie realizacji Zamówienia. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za wady towaru, o których istnieniu Kupujący został zgłoszony Sprzedającemu w trakcie realizacji Zamówienia. W rozumieniu niniejszego artykułu 12 OWU towar jest wadliwy, jeśli nie został dostarczony Kupującemu w ilości, jakości i wykonaniu zgodnie z umową kupna lub jeśli został dostarczony Kupującemu inny niż zakupiony w Sklep Elektroniczny.
 • Dostawa towarów z wadami stanowi istotne naruszenie umowy kupna zgodnie z art. § 345 Kodeksu Handlowego. Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedającego o wadach towaru bez zbędnej zwłoki po (a ) Kupujący stwierdził, że towar jest wadliwy; (b ) Dokonując profesjonalnej staranności, kupujący powinien był stwierdzić wady towaru podczas oględzin towaru, do którego jest zobowiązany zgodnie z punktem 9.4 OWH; (c ) wady można było wykryć później przy zachowaniu należytej staranności, nie później jednak niż do upływu okresu gwarancji zgodnie z punktem 12.5 OWU, poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia o wadach w treści, w którym Kupujący opisuje wady (dalej do którego odnosi się „Powiadomienie o wadzie „).
 • Sprzedający zgodnie z par. § 428 Kodeksu Handlowego zakłada, że towar zakupiony w Sklepie elektronicznym będzie nadawał się do zwykłego użytku w okresie gwarancyjnym zgodnie z 12.5 OWU lub że zachowa zwykłe właściwości w zależności od rodzaju zakupionego towaru w Sklep Elektroniczny.
 • Okres gwarancji na towary zakupione w Sklepie Elektronicznym trwa dwanaście miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
 • Kupujący zobowiązany jest podać w Zgłoszeniu Wady Towaru roszczenie z tytułu wad towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, natomiast Kupującemu przysługuje prawo żądania ((a ) usunięcie wad poprzez dostawę towarów zastępczych na towary wadliwe lub dostawę brakujących towarów; ((b ) usunięcie wad przez naprawę towaru, jeżeli wady można naprawić; lub (c ) odstąpić od umowy kupna. Kupujący wraz ze Zgłoszeniem Wad Towaru przesyła zakupiony towar Sprzedającemu, chyba że Kupujący w zakresie zgłoszenia wady towaru zażąda wyłącznie dostarczenia brakującego towaru. Koszty związane z przesłaniem Zgłoszenia wad towaru i zakupionego towaru ponosi w całości Kupujący.
 • Roszczenie Kupującego z tytułu wad towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym podane w Zawiadomieniu o Wadzie Towaru nie może być zmienione bez zgody Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zobowiązany jest do profesjonalnej staranności ocenić zasadność przesłania Zgłoszenia Wad Towaru oraz dokonać oględzin wad zakupionego towaru i dostarczonego mu wraz ze Zgłoszeniem Wad Towaru. W przypadku, gdy Sprzedający oceni wady zakupionego towaru opisane przez Kupującego po ich zbadaniu jako uzasadnione, a Kupujący w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad towaru ((a ) żądać usunięcia wady poprzez dostawę towaru zastępczego na towar wadliwy lub dostawę brakującego towaru; lub (b ) żądać usunięcia wady przez naprawę towaru, jeżeli wady można naprawić, Sprzedający usunie wady towaru w terminie nie dłuższym niż piętnaście dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zawiadomienia o Wadach Towaru w sposób wybrany przez Kupującego w Zawiadomieniu o Wadach Towaru .
 • Jeżeli Sprzedający w trakcie usuwania wad towaru w terminie zgodnie z punktem 12.8 OWU stwierdzi, że ((a ) dostawa towarów zastępczych lub dostawa brakujących towarów nie jest możliwa lubb ) wady towaru są nienaprawialne lub z naprawą towaru wiązałyby się niewspółmierne koszty, jest on zobowiązany zawiadomić Kupującego o niemożności usunięcia wady poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia o niemożności usunięcia wad towaru towary (zwane dalej „Zawiadomienie o niemożności usunięcia wad towaru ).
 • Po otrzymaniu Zawiadomienia o Niemożności Usunięcia Wad Towaru, Kupujący jest uprawniony (a ) zażądać rabatu od Ceny Zakupu, jeżeli dostawa towaru zastępczego lub dostarczenie brakującego towaru nie jest możliwe, ale Kupujący ma prawo żądać rabatu do ceny towaru, który nie został dostarczony Kupującemu; lub (b ) odstąpić od umowy kupna zgodnie z punktem 15.2 OWU, jeżeli wady towaru są nieodwracalne lub z naprawą towaru wiązałyby się nieproporcjonalne koszty.
 • Koszty związane z usunięciem wad towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym ponosi w całości Sprzedający, z wyjątkiem kosztów związanych z przesłaniem Zgłoszenia Wad Towaru oraz wysłaniem towaru zgodnie z pkt. 12.6 OWU.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym, które pojawią się na towarze lub powstały po upływie okresu rękojmi.
 • Kupujący zobowiązany jest do używania i dysponowania towarem zakupionym w Sklepie Elektronicznym w sposób określony przez Sprzedawcę w Dokumentach związanych z towarem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego w sklepie internetowym spowodowane ( a ) montażem i/lub obchodzeniem się z towarem w sposób sprzeczny z sposobami montażu i/lub obchodzenia się z towarem określonymi przez Sprzedawcy w Dokumentach Towarowych lub ( b ) niewłaściwe użycie towarów, / lub nieprawidłowa konserwacja towarów zakupionych w sklepie internetowym.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru spowodowane takim obchodzeniem się z towarem zakupionym w E-sklepie, które wykracza poza zabiegi niezbędne do ustalenia właściwości, funkcjonalności i jakości towaru lub które jest sprzeczne z metodami instalacji, obsługi, użytkowania i konserwacji towarów w Dokumentach związanych z towarami.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY KUPNA
 • Umowa kupna wygasa ( a ) za pisemną zgodą sprzedającego i kupującego; ( b ) odstąpienie przez Kupującego od Umowy kupna na podstawie art. 14 OWH lub na podstawie art. 15 OWH; oraz ( c ) odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży;
 • W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Umowa Kupna wygasa w terminie określonym w pisemnej umowie. W porozumieniu o odstąpieniu od umowy kupna sprzedający i kupujący dostosowują swoje wzajemne roszczenia wynikające z wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna lub z ich naruszenia przez drugą stronę umowy z dniem rozwiązania umowy kupna .
 • W przypadku wypowiedzenia umowy kupna w formie odstąpienia przez sprzedającego lub kupującego, umowa kupna wygasa w dniu doręczenia pisemnego odstąpienia od umowy kupna przez jedną stronę stronie, której odstąpienie od umowy Umowa kupna jest adresowana. Odstąpienie od umowy kupna rozwiązuje umowę kupna ze skutkiem ex tunc (od początku), a strony umowy są zobowiązane do zwrotu wzajemnie świadczonych usług w terminie czternastu dni kalendarzowych. Kupujący będzie tym samym zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu numeru Rachunku bankowego podanego na numer rachunku bankowego Kupującego w tym samym terminie .
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA DLA KUPUJĄCYCH – KONSUMENTÓW
 • Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 14 OWU.
 • Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru zgodnie z punktem 8.7 OWH, jeżeli Kupującemu dostarczono towary i dokumenty związane z towarem. W przypadku, gdy Dokumenty związane z towarem zostały później Kupującemu dostarczone, termin czternastu dni na odstąpienie od Umowy kupna zaczyna biec od dnia dostarczenia Kupującemu Dokumentów związanych z towarem. Jeżeli Dokumenty dotyczące towarów nie zostaną dostarczone Kupującemu w ciągu dwunastu miesięcy kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgodnie z punktem 8.7 OWU, termin na odstąpienie od Umowy kupna wygasa po dwunastu miesiącach i czternastu dniach od data odbioru towaru zgodnie z punktem 8.7 OWH.
 • Termin odstąpienia od umowy kupna zgodnie z punktem 14.2 OWU uważa się za zachowany, jeżeli wypełniony formularz odstąpienia od umowy kupna przesłany do sprzedającego został wypełniony nie później niż w ostatnim dniu terminu zgodnie z art. pkt 14.2 OWH.
 • Oprócz postanowień punktu 14.2 OWH, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna, jeżeli (a ) Sprzedający narusza obowiązek wynikający z punktu 8.3 OWH i nie wysyła towaru do Kupującego w określonym terminie; (b ) towar zakupiony w Sklepie elektronicznym ma wady, w wyniku których towar jest niezdatny do użytku, a Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z Procedurą Reklamacyjną; (c ) Kupujący nabywa prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z punktem 8.5 OWH; lub (d ) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 • Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez przesłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy kupna, który jest częścią Dokumentów związanych z towarem w przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z punktem 14.2 OWH lub
 • Sprzedający jest zobowiązany potwierdzić Kupującemu na Trwałym Przewoźniku doręczenie ( a ) formularza odstąpienia od umowy kupna lub ( b ) wolę kupującego odstąpienia od umowy kupna zgodnie z punktem 14.4 OWH.
 • Sprzedający zwróci Kupującemu wskazany na nim numer rachunku bankowego wraz z Ceną Zakupu oraz wszelkimi opłatami specjalnymi uiszczonymi przez Kupującego zgodnie z art. 6 OWU. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu wniesionych przez Kupującego Opłat Specjalnych, jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostarczenia przez Sprzedającego towaru zakupionego w E-sklepie (z wyjątkiem osobistego odbioru towaru w Sklepie). , w zakresie różnicy pomiędzy wysokością kosztów dostarczenia towaru w sposób wybrany przez Kupującego w Zamówieniu a wysokością kosztów dostarczenia towaru zakupionego w Sklepie Elektronicznym w najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę.
 • W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, kupujący ponosi tylko koszty zwrotu towaru do sprzedającego.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA DLA KUPUJĄCYCH – PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Kupujący, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 15 OWU.
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna poprzez pisemne odstąpienie od umowy kupna skierowane do sprzedającego, jeżeli (a ) Sprzedający narusza obowiązek wynikający z punktu 8.3 OWH i nie wysyła towaru do Kupującego w określonym terminie; (b ) towar zakupiony w Sklepie elektronicznym wykazuje wady i Kupujący jest uprawniony do postępowania zgodnie z pkt 12.6 lit c) OWU; lub ( c ) Sprzedający powiadomił Kupującego w Zawiadomieniu o Niemożliwości Usunięcia Towaru, że wady Towaru są nienaprawialne lub wiązałyby się z nieproporcjonalnymi kosztami związanymi z naprawą Towaru.
 • W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży, Kupujący ponosi pełny koszt dostawy towaru zakupionego w Sklepie elektronicznym, a także koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy. Cena zakupu podana na numer rachunku bankowego zostanie zwrócona wyłącznie Kupującemu.
 1. ZWROT TOWARU KUPUJĄCEMU
 • Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru zakupionego w Sklepie elektronicznym ( a ) w celu reklamacji zgodnie z Procedurą Reklamacji; ( b ) w celu usunięcia wad towaru zgodnie z punktem 12.6 OWH; lub ( c ) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna na podstawie art. 14 OWH lub na podstawie art. 15 OWH.
 • Kupujący zobowiązany jest do zapakowania towaru zakupionego w E-Sklepie przed wysłaniem go do Sprzedawcy i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem tak, aby towar nie powodował innych wad niż wskazane przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym lub Zgłoszeniu Wady.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe na towarze w wyniku naruszenia obowiązków Kupującego wynikających z 16.2 OWU. Za wady towaru zgodnie ze zdaniem poprzednim uważa się wady, które towar wykaże się po jego dostarczeniu do Sprzedawcy, a które nie zostaną wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w Zgłoszeniu Wad Towaru.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru wysłanego przez Kupującego do Sprzedającego w celu jego zwrotu zgodnie z punktem 16.1 OWU, jeżeli towar ten został wysłany do Sprzedającego za pobraniem.
 • Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą na towarze w wyniku naruszenia obowiązków Kupującego wynikających z 16.2 OWU.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA DLA SPRZEDAJĄCEGO
 • Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna poprzez pisemne odstąpienie od umowy kupna skierowane do kupującego, jeżeli ( a ) kupujący wybrał sposób płatności zgodnie z punktem 7.2. a) pism. b) OWU i nie zapłacił Ceny Całkowitej za towar w terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia; (b ) Kupujący nie przyjmie towaru w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia, w którym zakupiony przez niego towar został mu po raz pierwszy dostarczony; (c ) Sprzedający nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu swojej przyczyny lub z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonanie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna, których nie można było przewidzieć w awansować nawet z profesjonalną opieką; lub (d ) Kupujący nie odstąpił od Umowy kupna zgodnie z punktem 8.5 OWH, a Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć Kupującemu Towaru zakupionego w Sklepie elektronicznym nawet w dodatkowym terminie siedmiu dni kalendarzowych po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia wysłania Potwierdzenia Zamówienia.
 1. PRYWATNOŚĆ
 • Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie w jakim zostały mu one przekazane przez Sprzedającego zgodnie z niniejszymi OWU, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w systemie informatycznym Sprzedawcy zgodnie z Zasadami Ochrony Danych Osobowych oraz Plików Cookies.
 1. ORGANY NADZORU I KONTROLI
 • Organem nadzorczym ds. ochrony Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów, jest Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej Regionu Bańskobystrzyckiego z siedzibą pod adresem Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Republika Słowacji.
 1. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 • Alternatywne rozwiązywanie sporów to procedura rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z umową konsumencką, w której konsument występuje jako strona sporu przedstawiającego alternatywne metody rozstrzygania sporów, uregulowana przepisami ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów, której celem jest osiągnięcie polubownego ugoda między stronami spór. Postanowienia ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów mogą mieć zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych wynikających z Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów.
 • Lista podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów jest publicznie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam -subjektov-alternativneho-riesenia-konsument-spory-1 ).
 • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem naprawienia szkody, jeżeli (a ) nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedający rozpatrzył reklamację, lub (b ) uzna, że Sprzedający naruszył jego prawa, w formie pisemnego zawiadomienia zapisanego na Trwałym Nośniku wysłanego na adres Sprzedającego do doręczeń poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany w punkcie 21.1 OWU.
 • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie ADR skierowany do podmiotu ADR, jeżeli Sprzedający zażąda zadośćuczynienia, z którym Kupujący zwrócił się do niego zgodnie z punktem 20.3. Ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów, odpowiedział przecząco lub nie udzielił na nią odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia wysłania takiego żądania na adres Sprzedawcy.
 • Jeżeli po wnikliwej ocenie wszystkich stwierdzonych faktów oraz stron sporu okaże się, że stronami sporu są Sprzedawca i Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, który złożył alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów przeciwko Sprzedawcy, są zainteresowani rozstrzygnięciem sporu, podmiot ADR przygotuje projekt umowy o rozstrzygnięcie sporu.
 • Jeżeli między stronami sporu nie dojdzie do porozumienia, a podmiot ADR stwierdzi, na podstawie faktów stwierdzonych w ADR, zasadnie wywnioskuje, że Sprzedający naruszył prawa Kupującego wynikające z właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wypowiada ADR spór poprzez wydanie niewiążącej uzasadnionej opinii.
 • Alternatywne rozwiązanie sporu zostanie zakończone z dniem ( a ) zawarcia umowy zgodnie z art. § 17 ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów; b ) wydanie uzasadnionej opinii zgodnie z § 18 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów; ( c ) odroczenie propozycji zgodnie z ust. § 19 ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów; ( d ) śmierć lub oświadczenie o śmierci Kupującego; ( e ) wypowiedzenia Sprzedawcy bez następcy prawnego; oraz ( f ) usunięcie Podmiotu ds. Alternatywnego Rozwiązywania Sporów z listy zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozstrzyganiu sporów.
 • Skorzystanie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów, z prawa do pozasądowego rozwiązywania sporów, nie wpływa na możliwość skorzystania przez takiego Kupującego z przysługującego mu prawa przed właściwym sądem zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. .
 1. DANE KONTAKTOWE Sprzedającego
 • W celu kontaktu ze Sprzedawcą, realizacji uprawnień wynikających z postanowień niniejszych OWU oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w celu udzielenia informacji o towarach publikowanych w E-sklepie Zgłaszający lub Kupujący mogą skontaktuj się ze Sprzedawcą pod adresem (a ) Adres do korespondencji: Malokrasňanská 10161/10 831 54 Bratislava – mestská časť Rača; (b) adres poczty elektronicznej: milan@sinksandtaps.sk .
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany OWU.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU stanie się nieważne w całości lub w części, fakt ten nie wpływa na ważność pozostałych postanowień OWU i Umowy kupna. W takim przypadku zamiast nieważnego postanowienia OWU stosuje się postanowienia odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej, które ze względu na swój cel są najbliższe nieważnemu postanowieniu OWU.
 • Kwestie i sytuacje, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWU, regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o Ochronie Konsumentów, Ustawa o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży Towarów oraz Kodeks Handlowy.
 • OWU wchodzą w życie z dniem opublikowania OWU na stronie E-Commerce. Stosunek prawny powstały pomiędzy Sprzedającym a Kupującym poprzez zawarcie Umowy Kupna podlega postanowieniom OWH obowiązujących w chwili wysłania Zamówienia do Sprzedającego.

W Bratysławie, 1.11.2021

Koszyk (0)

Koszyk